sobota, 21 wrzesień 2013 22:03

PROGRAM "MIESZKANIE DLA MŁODYCH"

Napisał
Oceń ten artykuł
(1 głos)

Kupno mieszkania to spore wyzwanie finansowe dla każdego młodego człowieka. Dlatego od stycznia 2014 r. kupujący swoje pierwsze „M” będą mogli liczyć na pomoc państwa w ramach programu „Mieszkanie dla młodych”.

Pomoc będzie polegać na dofinansowaniu wkładu własnego. Rodziny, w których pojawi się trzecie dziecko własne lub przysposobione, będą mogły dodatkowo dostać pomoc na wcześniejszą spłatę części kapitału kredytu.

Jakie warunki trzeba spełnić?

 • nie można posiadać innego mieszkania (także w przeszłości)
 • wiek do 35 lat (w przypadku małżeństw decyduje wiek młodszego małżonka)
 • zakup lokalu mieszkalnego do 75 m2 powierzchni lub domu jednorodzinnego do 100 m2 powierzchni na rynku pierwotnym (wybudowanego przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą)
 • zaciągnięty kredyt na co najmniej 50% ceny mieszkania, na co najmniej 15 lat
 • cena mieszkania nie może przekroczyć wskaźnika określonego dla danej lokalizacji (szczegóły patrz: „Pytania i odpowiedzi”)

Na jakie dofinansowanie można liczyć?

 • dopłata do 50 m2 (nie więcej niż powierzchnia kupowanego mieszkania)
 • 10% dopłaty do wkładu własnego dla osób samotnych i małżeństw bez dzieci
 • 15% dopłaty do wkładu własnego dla osób i małżeństw wychowujących co najmniej jedno dziecko
 • dodatkowe 5% na wcześniejszą przedterminową spłatę części kapitału kredytu dla osób, którym w ciągu 5 lat od dnia zakupu mieszkania urodzi się lub zostanie przysposobione trzecie (lub kolejne) wychowywane dziecko
 • dopłata liczona w odniesieniu do wskaźnika określonego dla danej lokalizacji (szczegóły patrz: „Pytania i odpowiedzi”)

Pytania i odpowiedzi

1) Ile program „MdM” będzie kosztował budżet państwa? Z jakich środków zostanie to sfinansowane?

Szacuje się, że w latach 2014-2022 kwota wydatków z tytułu finansowego wsparcia udzielanego w ramach programu „Mieszkanie dla młodych” wyniesie 3,553 mld zł. Źródłem finansowania nowego programu będą środki budżetowe przekierowane z wygaszenia systemu zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

2) Czy jest jakiś limit zarobków, które trzeba osiągać żeby skorzystać z programu?

Regulacje zawarte w projekcie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych nie przewidują wprowadzenia limitu zarobków uprawniającego do skorzystania z finansowego wsparcia oferowanego w ramach programu „Mieszkanie dla młodych”.

3) W jakich latach program będzie obowiązywał?

Program ma trwać pięć lat, od 2014 do 2018 r.

4) Na jakim etapie prac legislacyjnych jest ustawa?

Projekt ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych wprowadzającej program „Mieszkanie dla młodych” został 14 maja br. przyjęty przez Radę Ministrów i 27 maja 2013 r. trafił do Sejmu RP. Obecnie nad projektem ustawy pracują połączone Komisje sejmowe: Infrastruktury oraz Finansów Publicznych.

5) Jaka jest maksymalna cena za metr mieszkania, które będzie można kupić w ramach programu?

Nieprzekraczalny limit ceny 1 m² powierzchni użytkowej nabywanego mieszkania obejmowanego finansowym wsparciem będzie wyznaczać średnia arytmetyczna dwóch ostatnio ogłoszonych wartości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, ogłaszanego przez poszczególnych wojewodów, obowiązującego dla danej gminy, pomnożona przez współczynnik 1,1. Wskaźnik przeliczeniowy ustalany będzie odrębnie dla trzech rodzajów lokalizacji, jako:

 • średnia arytmetyczna 2 ostatnich wartości wskaźnika ogłaszanego dla miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa - w przypadku tych miast,
 • średnia arytmetyczna 2 ostatnich wartości wskaźnika ogłaszanego dla pozostałych gmin w województwie - w przypadku tych gmin,
 • średnia arytmetyczna 2 ostatnich wartości wskaźnika ogłaszanego dla miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa i 2 ostatnich wartości wskaźnika ogłaszanego dla pozostałych gmin w województwie, nie więcej jednak niż 120% wartości określonej dla pozostałych gmin w województwie - w przypadku gmin sąsiadujących z miastem będącym siedzibą wojewody lub sejmiku województwa.

6) Na jakie dodatkowe wsparcie będzie można liczyć, jeśli po zakupie mieszkania w ramach programu „MdM” w rodzinie urodzi się dziecko?

Program przewiduje udzielenie beneficjentom jednorazowego dodatkowego finansowego wsparcia w formie spłaty części kredytu, w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania, w związku z urodzeniem się trzeciego (lub kolejnego) dziecka lub przysposobieniem dziecka (jako trzeciego lub kolejnego w rodzinie) w okresie po zakupie mieszkania. Wsparcie będzie przyznawane na wniosek beneficjenta złożony w ciągu 6 miesięcy od urodzenia lub przysposobienia dziecka i będzie przeznaczone na spłatę części zadłużenia z tytułu zaciągniętego uprzednio przez beneficjenta kredytu hipotecznego na zakup mieszkania. Uprawnienie do złożenia wniosku o uzyskanie tej formy wsparcia będzie obowiązywało przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania zaspokajającego potrzeby mieszkaniowe beneficjenta wsparcia.

7) Czy osoby korzystające z finansowego wsparcia w ramach programu „MdM” mogą mieć inne mieszkanie?

Nie mogą nie tylko aktualnie, ale też w przeszłości. Program przewiduje udzielenie finansowego wsparcia przy zakupie pierwszego własnego mieszkania, określa więc ograniczenie, zgodnie z którym beneficjent wsparcia do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego mieszkania włącznie nie może być właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny. Analogiczne ograniczenie dotyczy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny. Z programu nie będą wyłączone osoby, które posiadają lub posiadały część ułamkową prawa własności mieszkania.

8) Na jakiej wysokości wsparcie finansowe państwa można będzie liczyć w ramach programu „MdM”?

Finansowe wsparcie w podstawowej formie (dofinansowanie wkładu własnego do kredytu zaciąganego na zakup mieszkania) będzie wynosiło 10% wartości odtworzeniowej nabywanego mieszkania, ustalonej w oparciu o wskaźniki przeliczeniowe kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązujące dla lokalizacji nabywanego mieszkania oraz rzeczywistą powierzchnię użytkową tego lokalu (kwota odpowiadająca iloczynowi powierzchni użytkowej mieszkania i obowiązującej wartości wskaźnika). W przypadku mieszkań o powierzchni użytkowej przekraczającej 50 m² podstawą dla określenia wysokości przysługującego beneficjentowi dofinansowania będzie 50 m².

W przypadku osób i małżeństw wychowujących w dniu złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania wkładu własnego, co najmniej jednego dziecka, kwota wsparcia będzie wynosiła 15% wartości odtworzeniowej nabywanego mieszkania.

Jeżeli w rodzinie beneficjenta w ciągu 5 lat od dnia zakupu mieszkania urodzi się trzecie (lub kolejne) dziecko, będzie mógł się ubiegać o dodatkowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, które będzie wynosić 5% wartości obliczonej analogicznie jak wysokość dofinansowania wkładu własnego. Wniosek o spłatę części kredytu nabywca składa w okresie 6 miesięcy od dnia urodzenia lub przysposobienia dziecka będącego trzecim lub kolejnym dzieckiem. Dodatkowa pomoc udzielana jest raz w ciągu 5 lat od dnia zakupu mieszkania.

9) Czym się różni program „MdM” od programu „Rodzina na swoim”?

Porównanie programu „Rodzina na swoim” z programem „Mieszkanie dla młodych”

Lp.

Rodzina na swoim

Mieszkanie dla młodych

1 Beneficjenci

 • małżeństwa;
 • osoby samotnie wychowujące dzieci;
 • osoby samotne
 • małżeństwa;
 • osoby samotnie wychowujące dzieci;
 • osoby samotne

2 Rodzaj wsparcia

Dopłaty do odsetek od kredytu mieszkaniowego

Dofinansowanie wkładu własnego przy zaciąganiu kredytu mieszkaniowego

3 Wiek beneficjentów

Do 35 lat, w przypadku małżeństw liczy się wiek młodszego małżonka;

w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci - brak ograniczeń

Do 35 lat, w przypadku małżeństw liczy się wiek młodszego małżonka

4 Wysokość wsparcia

Do 50% odsetek naliczonych według stopy referencyjnej (WiBOR 3M + 2 pp.)

 • 10% wartości odtworzeniowej mieszkania w przypadku beneficjentów bezdzietnych,
 • 15% wartości odtworzeniowej mieszkania w przypadku beneficjentów posiadających dzieci

5 Dodatkowe dofinansowanie po urodzeniu dziecka

Brak

5% wartości odtworzeniowej mieszkania na spłatę części kredytu w przypadku urodzenia 3-ciego (lub kolejnego) dziecka w okresie 5 lat od nabycia mieszkania

6 Możliwość posiadania innego mieszkania

 • w przypadku rodzin - konieczność zbycia;
 • w przypadku singli - brak możliwości

Brak możliwości - wsparcie tylko na zakup pierwszego mieszkania

7 Przedmiot wsparcia

 • budowa lub zakup mieszkania lub domu jednorodzinnego;
 • rynek pierwotny i wtórny
 • zakup mieszkania (lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego);
 • rynek pierwotny

8 Powierzchnia mieszkania

 • w przypadku domów jednorodzinnych - do 140 m2 (dopłata do 70 m2);
 • w przypadku mieszkań dla rodzin i osób samotnie wychowujących dzieci - do 75 m2 (dopłata do 50 m2);
 • w przypadku mieszkań dla singli - do 50 m2 (dopłata do 30 m2)
 • w przypadku lokali mieszkalnych - do 75 m2;
 • w przypadku domów jednorodzinnych - do 100 m2

9 Cena mieszkania

Iloczyn średniej arytmetycznej dwóch ostatnich wartości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych oraz współczynnika:

 • 1,0 dla rynku pierwotnego;
 • 0,8 dla rynku wtórnego

Iloczyn współczynnika 1,1 i średniej arytmetycznej dwóch ostatnich wartości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych ogłaszanego dla:

 • miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa - w przypadku tych miast,
 • pozostałych gmin w województwie - w przypadku tych gmin,
 • miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa oraz pozostałych gmin w województwie, nie więcej jednak niż 120% wartości określonej dla pozostałych gmin w województwie - w przypadku gmin sąsiadujących z miastem będącym siedzibą wojewody lub sejmiku województwa

10 Kredyt mieszkaniowy

 • udzielony beneficjentowi wsparcia,
 • w walucie polskiej,
 • zmiana wysokości raty kapitałowo-odsetkowej i pozostającego do spłaty kredytu niezależna od zmiany kursów walut
 • kwota kredytu może zostać powiększona wyłącznie o:
 • - jednorazowe i płatne z góry opłaty i prowizje związane z jego udzieleniem - do wysokości 2 % kwoty kredytu przed doliczeniem składek ubezpieczenia kredytu,
 • - jednorazowe i płatne z góry składki ubezpieczenia kredytu
 • udzielony beneficjentowi wsparcia,
 • w walucie polskiej,
 • wyłącznie na zakup lokalu mieszkalnego,
 • na okres co najmniej 15 lat,
 • w kwocie co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania,
 • zmiana wysokości raty kapitałowo-odsetkowej i pozostającego do spłaty kredytu niezależna od zmiany kursów walut

11 Dodatkowi kredytobiorcy

zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie beneficjenta wsparcia

zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie beneficjenta wsparcia

12 Ograniczenia stosowania wsparcia

stosowanie dopłat podlega zaprzestaniu w przypadku:

 • postawienia wierzytelności wynikającej z umowy kredytu preferencyjnego w stan natychmiastowej wymagalności,
 • uzyskania przez beneficjenta w okresie stosowania dopłat prawa własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny (z wyłączeniem ich nabycia w drodze spadku),
 • dokonania przez beneficjenta w okresie stosowania dopłat zmiany sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, na którego zakup lub budowę został udzielony kredyt preferencyjny, na cele inne niż zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

dofinansowanie podstawowe podlega proporcjonalnemu zwrotowi, jeżeli w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania beneficjent przeznaczy wsparcie na cele nie służące zaspokojeniu jego potrzeb mieszkaniowych, a w szczególności:

 • zbył prawo własności lub współwłasności tego mieszkania,
 • dokonał wynajęcia lub użyczenia mieszkania,
 • dokonał zmiany sposobu użytkowania mieszkania w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,
 • uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego (z wyłączeniem spadku).

10) Skąd mam wiedzieć u którego dewelopera dostępne są mieszkania w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych”?

Podobnie jak w przypadku realizacji programu „Rodzina na swoim”, po wejściu w życie ustawy banki, za pośrednictwem których będzie udzielane finansowe wsparcie, jak również sami sprzedawcy, będą podawać w swoich ofertach informację o możliwości skorzystania z finansowego wsparcia na warunkach ustawy.

11) Czy program obejmuje zakup mieszkań na rynku wtórnym?

Nie przewiduje się objęcia programem mieszkań z rynku wtórnego.

12) Jaki jest maksymalny metraż mieszkania, które będzie można kupić w ramach programu?

Wielkość powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego nie może przekroczyć 75 m2, a domu jednorodzinnego - 100 m2 .

13) Jakiego typu mieszkania będą objęte programem „MdM”?

Finansowym wsparciem objęte będzie nabycie nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (rynek pierwotny) od osoby, która wybudowała to mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (np. deweloper, spółdzielnia mieszkaniowa).

14) Czy z programu mogą skorzystać pary żyjące bez ślubu?

Beneficjentem finansowego wsparcia może być małżeństwo lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim.

15) Jakie warunki trzeba będzie spełnić, żeby móc skorzystać z finansowego wsparcia w ramach programu „MdM”?

Z finansowego wsparcia w ramach programu „MdM” będą mogły skorzystać rodziny oraz osoby samotne (niezależnie od posiadania dzieci) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich), które dotychczas nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

Projekt ustawy przewiduje możliwość ubiegania się o finansowe wsparcie na zakup mieszkania lokalu mieszkalnego także przez osoby, które w okresie po zakończeniu przyjmowania wniosków o kredyt preferencyjny w ramach programu „Rodzina na swoim” (tj. po 31 grudnia 2012 r.), a przed wdrożeniem nowego instrumentu wsparcia, rozpoczęły już użytkowanie nowo wybudowanego mieszkania lokalu mieszkalnego na podstawie umowy najmu.

Zakup lokalu mieszkalnego objętego finansowym wsparciem będzie realizowany z udziałem środków kredytu zaciągniętego na ten cel, na okres co najmniej 15 lat, w kwocie stanowiącej co najmniej 50% ceny zakupu tego lokalu mieszkalnego.

16) Kiedy program „Mieszkania dla młodych” zacznie funkcjonować?

Planuje się, że wnioski o finansowe wsparcie udzielane w ramach programu będzie można składać w instytucjach kredytujących od 1 stycznia 2014 r. do 30 września 2018 r.

17) Czy w każdym banku, w którym będę się ubiegać o kredyt będzie można skorzystać z programu „Mieszkanie dla Młodych”?

Kredyty, dzięki którym będzie można skorzystać z finansowego wsparcia w ramach programu „Mieszkanie dla młodych” będą udzielane przez banki, które zawrą odpowiednią umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Ustawa nie przewiduje w tym zakresie żadnych ograniczeń. BGK na swojej stronie internetowej będzie aktualizował listę tych banków.

18) Czy z programu będą mogły skorzystać osoby budujące dom jednorodzinny tzw. systemem gospodarczym?

Tak, mimo uchylenia w projekcie ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym pozostawiono możliwość skorzystania po dniu 1 stycznia 2014 r. ze zwrotu podatku VAT przy zakupie materiałów budowlanych tym osobom fizycznym, które prowadząc budowę systemem gospodarczym zaspokajają potrzeby mieszkaniowe w formie prawa własności mieszkania. Zasady umożliwiające skorzystanie z tej formy wsparcia zaproponowano powiązać z dotychczasowym zakresem oddziaływania pomocy państwa przy zaciągnięciu kredytu mieszkaniowego (powierzchnia domu jednorodzinnego do 100 m², lokalu mieszkalnego do 75 m²; pozwolenie na budowę wydane zostało po 1 stycznia 2014 r.; ubiegający się o zwrot nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę; jednorazowe prawo do ubiegania się o zwrot części wydatków, dotyczące faktur wystawionych od dnia uzyskania pozwolenia na budowę maksymalnie do dnia, do którego można będzie składać wnioski o finansowe wsparcie w ramach programu "Mieszkanie dla młodych").

rodzina.gov.pl

Ostatnio zmieniany sobota, 21 wrzesień 2013 22:28

Galeria

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

© 2022 Your Company. All Rights Reserved. Wykonanie: AbcWeb.pl